Products

 • 無塵室耗材
 • 產品廠牌: CCT
  產品簡述: 專業無塵室耗材
  原廠國家:              韓國  
  製程應用:   
  Clean room products。
  相關連結:   http://www.cctkr.com
  關鍵字    : 無塵室耗材' 微細化

製程說明
1.無塵室專業耗材全方位供應商2.半導體等級規格產品 3.ISO 3~6(Clas 10-1000)各等級認證