Products

 • Gemini
 • 產品廠牌: n&k
  產品簡述: 全自動橢圓量測光罩的薄膜的厚度、折射率、穿透率、線寬、深度與表面形貌
  原廠國家:  美國
  製程應用:
    全自動化系統可應用於量測光罩及轉印技術
                      的薄膜的厚度、折射率、吸收係數、線寬、
                      深度與表面形貌
  相關連結:  
  http://www.nandk.com/
  關鍵字   :   關鍵尺寸量測 量測薄膜的厚度、折射率、吸收係數製程說明
1. 光譜儀量測波長範圍為190~1000nm
2. 反射量側與穿透量測的光點皆為50微米
3. 非破壞性且即時的量測
4. 高產出以及可直接量測元件內部